W związku z realizacją przedmiotowego Projektu, w dniu 9 sierpnia 2014 roku odbyła się w Bełżcu konferencja podsumowująca Projekt pt. „Współpraca pomiędzy Gminą Bełżec a Gminą i Miastem Ulanów szansą na rozwój potencjału inwestycyjnego województw Polski Wschodniej”. Ta czwarta z kolei konferencja miała charakter jednodniowego spotkania, w trakcie którego scharakteryzowane zostały tematy związane z dziedzictwem kulturowym i turystyką ze szczególnym akcentem położonym na możliwości rozwoju potencjału inwestycyjnego województw Polski Wschodniej. Prelegenci szczegółowo omówili zasoby dziedzictwa kulturowego oraz walory turystyczne i gospodarcze Partnerów Projektu ze szczególnym uwzględnieniem potencjału gospodarczego i inwestycyjnego oraz kwestii związanych z rozwojem przedsiębiorczości. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Partnerów Projektu – Gmina Bełżec oraz Gmina i Miasto Ulanów oraz reprezentanci urzędów powiatowych i gminnych z terenu województwa podkarpackiego, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele branży turystycznej. Główną ideą konferencji zgodnie z założeniami przedmiotowego Projektu było poszerzenie poziomu wiedzy na temat potencjału turystycznego, gospodarczego i kulturalnego Polski Wschodniej a także rozwoju Projekt pn.: „Platforma kooperacyjna Gminy Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów szansą rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału turystycznego pomiędzy regionami Polski Wschodniej” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej przedsiębiorczości, co przyczyni się do wypromowania zarówno Gminy i Miasta Ulanów jak i Gminy Bełżec. Zorganizowana konferencja pozwoli na wzrost poziomu wiedzy wśród inwestorów, turystów i mieszkańców na temat potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Partnerów Projektu. W przedmiotowej konferencji udział wzięło 45 osób.

Konferencja była doskonałą okazją do spotkania i rozmów przedstawicieli różnych środowisk zwłaszcza w kontekście przyszłej współpracy obydwu jednostek samorządu terytorialnego a także okazją do nakreślenia wspólnych planów dotyczących aplikowania w przyszłości o Fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

W trakcie sesji plenarnej – prowadzonej przez przedstawicieli Gminy i Miasta Ulanów oraz Gminy Bełżec – podsumowano dotychczas zrealizowane w Projekcie działania oraz ich efekty i rezultaty w postaci osiągniętych wskaźników, założonych do realizacji w przedmiotowym Projekcie.

Konferencja w Bełżcu bez wątpienia spełniła zakładane założenia takie jak np. wzrost świadomości społecznej dotyczącej rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy Gminą Bełżec oraz Gminą i Miastem Ulanów. Pewnym jest, że jeśli przedstawiciele samorządów oraz społeczność docenią własne walory i atuty w rozwoju społecznym i gospodarczym, znacznie łatwiej będzie im uzyskać przewagę konkurencyjną partnerskich regionów nad pozostałą częścią terenu Polski Wschodniej. Gmina Bełżec z województwa lubelskiego oraz Gmina i Miasto Ulanów z województwa podkarpackiego mają bardzo duży potencjał turystyczny i kulturalny, który może stworzyć szansę szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego. Rozwijanie współpracy w ramach przedmiotowego Projektu ma na celu wykorzystanie wspólnego potencjału województw Polski Wschodniej, co z kolei przyczyni się do wyrównania rozwoju gospodarczego i społecznego pomiędzy województwami z zachodniej i wschodniej Polski oraz podniesienia stopnia konkurencyjności gospodarki obszarów wschodnich.

Realizowany projekt jak też przeprowadzona konferencja przyczyni się z pewnością do podjęcia działań mających na celu wspieranie rozwoju oraz pełniejsze wykorzystanie istniejącego potencjału kulturowego, gospodarczego i turystycznego, co przyczyni się do intensyfikacji procesów rozwojowych na obszarze Polski Wschodniej. Wartością dodaną konferencji jest wzrost świadomości co do wagi i znaczenia wyjątkowego charakteru obydwu gmin w rozwoju społeczno-gospodarczym. Konstruktywna dyskusja i zapytania przedstawiane podczas konferencji wydatnie ukazały, jak wiele pomysłów i atutów własnych mogą wykorzystać obydwie jednostki samorządu terytorialnego w celu rozwoju i podniesienia swojego potencjału, co będzie sprzyjać rozwiązywaniu wielu problemów w sferze społeczno-gospodarczej. Wszyscy uczestnicy konferencji byli zgodni co do dalszej kontynuacji współpracy obydwu jednostek samorządu terytorialnego w przyszłości.

 

Relacja fotograficzna:

Liczba odwiedzin strony