„Platforma kooperacyjna Gminy Bełżec oraz Gminy
i Miasta Ulanów szansą rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału turystycznego pomiędzy regionami Polski Wschodniej”

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013
Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka
Działanie I.4: Promocja i Współpraca
Wartość projektu: 400 815,76 zł
Kwota dofinansowania: 352 634,18 zł
Realizacja: 01.11.2012 r. – 30.09.2014 r.
Numer umowy: PO PW 01.04.04–00-004/11–00 z dnia 11.06.2012 r.

Partnerzy projektu:

Gmina Bełżec
ul. Lwowska 5
22-670 Bełżec
tel. 84 665 24 45, fax 84 665 23 37
www.belzec.pl

 

Gmina i Miasto Ulanów
ul. Rynek 5
37-410 Ulanów
tel. 15 876 30 41, fax 15 876 30 53
www.ulanow.pl

 

Projekt ma charakter Projektu Partnerskiego, polegającego na nawiązaniu sieci współpracy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w przedsięwzięciu. Zakres działań obejmie tereny należące do regionu Polski Wschodniej, a konkretnie województwa; lubelskie i podkarpackie (powiaty: tomaszowski i niżański). Partnerem Projektu jest Gmina i Miasto Ulanów, natomiast funkcje Lidera pełni Gmina Bełżec. Realizacja zaplanowanych w Projekcie działań projektowych poprawi wizerunek postrzegania obu Gmin w skali całego kraju.

Nadrzędnym celem przedmiotowego Projektu jest wzrost zainteresowania ofertą turystyczną oraz zbudowanie stałej platformy kooperacji pomiędzy Gminą Bełżec oraz Gminą i Miastem Ulanów.

Celem ogólnym niniejszego Projektu jest stworzenie współpracy pomiędzy Gminą Bełżec z województwa lubelskiego oraz Gminą i Miastem Ulanów z województwa podkarpackiego. Nawiązanie kooperacji ma na celu rozpoznanie i wykorzystanie wspólnego potencjału województw Polski Wschodniej, co z kolei przyczyni się do wyrównania rozwoju gospodarczego i społecznego pomiędzy województwami z zachodniej i wschodniej Polski oraz podniesienia stopnia konkurencyjności gospodarki obszarów wschodnich.

 

Celami szczegółowymi, przewidzianymi do osiągnięcia w wyniku realizacji przedmiotowego Projektu są:

▴     nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: Gminą Bełżec oraz Gminą i Miastem Ulanów.

▴     uruchomienie działań w zakresie polityki wspomagającej rozwój obszaru Polski Wschodniej, które będą prowadzone w oparciu o długookresowy dokument strategiczny pn. Strategii Rozwoju Współpracy Gminy Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów na lata 2012 – 2020”.

▴     wzrost atrakcyjności przyrodniczej, turystycznej oraz społeczno – gospodarczej regionów Polski Wschodniej w skali całego kraju poprzez promowanie potencjału Lidera i Partnera Projektu wśród turystów i inwestorów poprzez działania promocyjne, podejmowane w ramach przedmiotowego projektu (albumy, kroniki, wspólny przewodnik turystyczny, wspólne teczki ze zdjęciami miejsc martyrologii, utworzenie panoram sferycznych, interaktywny plan miasta, witacze oraz tablice informacyjno-promocyjne a także konferencje o tematyce promowania i wykorzystania istniejącego potencjału turystycznego, gospodarczego i kulturowego).

▴     wspieranie rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz sektora B+R poprzez organizację konferencji w tym zakresie a także poprzez umieszczenie celów i działań na rzecz rozwoju sektora B+R w dokumencie strategicznym.

▴     prowadzenie działań wspomagających rozwój poprzez organizację konferencji i wymianę doświadczeń na rzecz opracowania wspólnej polityki rozwoju.

▴     zwiększenie zaangażowania środowiska naukowego i przedsiębiorców w proces rozwoju obszaru poprzez przygotowanie dokumentu strategicznego, a także prowadzenie następujących działań związanych z Projektem: konferencje, badania analityczne, analizy, ekspertyza.

 

Zadaniami służącymi osiągnięciu celów będą:

▴ opracowanie jednego długoterminowego dokumentu strategicznego pn.: „Strategia Rozwoju Współpracy i Promocji Turystyki Gminy Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów na lata 2013 – 2020”;

▴ opracowanie i wydanie 3 badań analitycznych, 2 analiz oraz 1 szczegółowej ekspertyzy dotyczącej zawartości jodu w powietrzu na terenie Gminy i Miasta Ulanów;

▴ zorganizowanie czterech konferencji poruszających kluczowe zagadnienia odnoszące się do promocji walorów przyrodniczych i kulturowych, rozwoju gospodarczego, oraz nawiązania sieci współpracy międzyregionalnej;

▴ opracowanie, wykonanie i dystrybucja materiałów informacyjno – promocyjnych dotyczących regionów Polski Wschodniej: witacze, tablice informacyjno – promocyjne, albumy, kronika, wspólny przewodnik turystyczny, wspólne teczki ze zdjęciami miejsc martyrologii z zakresu gospodarki, turystyki oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego;

▴ opracowanie dwóch podstron internetowych, interaktywnego planu miasta oraz sferycznych panoram.

 

 

Przedmiotem Projektu jest zawiązanie trwałej współpracy pomiędzy Gminą Bełżec, a Gminą i Miastem Ulanów, położonych na obszarze dwóch województw: lubelskiego i podkarpackiego, należących do regionu Polski Wschodniej. Działania kooperacyjne mają posłużyć promocji potencjału społeczno – gospodarczego i wykorzystaniu głównych szans rozwojowych województw Polski Wschodniej. Projekt przewiduje budowę stałych, ponadregionalnych powiązań pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego biorącymi udział w realizacji przedmiotowego Projektu. Wdrożenie opisywanego Projektu w znaczący sposób wpłynie na postrzeganie regionu jako obszaru wykraczającego poza granice administracyjne i przyczyni się do zwiększenia jego rozpoznawalności w skali całego kraju.

Grupę docelową Projektu stanowić będą grupy podmiotów, które będą odbiorcami rezultatów projektu lub odczują jego długofalowe oddziaływanie: jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego – Gmina Bełżec oraz z województwa podkarpackiego – Gmina i Miasto Ulanów, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, przedsiębiorcy, jednostki naukowe, podmioty działające na rzecz innowacyjności, mieszkańcy oraz turyści:

▴ podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym również jednostki samorządu terytorialnego – podmioty tej grupy docelowej skupione będą na zawiązanym partnerstwie ponadregionalnym, ukierunkowanym na wymianę doświadczeń w programowaniu polityki prorozwojowej, współpracę na rzecz wykorzystania istniejącego potencjału gospodarczego, turystycznego i kulturowego Polski Wschodniej oraz realizację wspólnych działań promocyjnych i informacyjnych;

▴ podmioty działające na rzecz innowacyjności – podmioty te odczują skutki wspólnej polityki rozwoju, prowadzonej przez jednostki biorące udział w projekcie, skoncentrowanej między innymi na wspieraniu wzrostu innowacyjności gospodarki i rozwoju sektora B+R na przedmiotowym obszarze;

▴ przedsiębiorcy – na funkcjonowanie przedsiębiorstw obszaru korzystnie wpływać będzie fakt, iż rezultaty i oddziaływanie projektu przyczynią się do stymulowania rozwoju i aktywności gospodarczej obszaru, zwiększenia konkurencyjności i dywersyfikacji gospodarki, podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej obszaru i promowania jego walorów wśród potencjalnych inwestorów. Ponadto, przedsiębiorcy będą zaangażowani w proces przygotowania dokumentu strategicznego, dzięki czemu ich wpływ na programowaną politykę rozwoju będzie większy i będzie ona pełniej odpowiadać ich potrzebom;

▴ jednostki naukowe – podmioty tej grupy docelowej zaangażowane będą w przedsięwzięcia prorozwojowe prowadzone na obszarze Polski Wschodniej oraz prowadzenie badań i analiz związanych z wykorzystywaniem szans i istniejącego potencjału, poprzez ich włączenie w przygotowanie dokumentu strategicznego i realizację innych działań związanych z projektem (konferencje, analizy porównawcze);

▴ turyści i przedsiębiorstwa branży turystycznej – podmioty te będą odbiorcami pozytywnego wpływu projektu na rozwój turystyki obszaru. Odczują przede wszystkim takie efekty realizacji przedsięwzięcia jak: programowanie rozwoju obszaru między innymi w oparciu o turystykę, szerokie promowanie jego walorów turystycznych i istniejącego potencjału w tym zakresie, podjęcie działań przyczyniających się do zwiększenia liczby odwiedzających, podniesienia popytu na usługi turystyczne i zwiększenia roli turystyki w gospodarce;

▴ mieszkańcy – na przedmiotowym obszarze Polski Wschodniej odczuwalna jakość życia mieszkańców jest nieporównywalnie mniejsza od mieszkańców pozostałych regionów kraju. Dlatego można stwierdzić, że sytuacja społeczna i gospodarcza regionu utrudnia mieszkańcom zdobycie pracy, uzyskanie poziomu dochodów zbliżonego do mieszkańców pozostałej części Polski. Przedmiotowy Projekt odpowiada na niezaspokojone potrzeby ludności w tym zakresie, i ma za zadanie oddziaływać korzystnie na sytuację gospodarczą i społeczną obszaru. Rezultaty Projektu oraz pozytywne oddziaływanie przedsięwzięcia przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców, poprawy jego poziomu w stosunku do mieszkańców pozostałej części kraju, bardziej dogodne warunki bytowe, zwiększoną zdolność do uzyskania zatrudnienia;

 

Projekt jest przedsięwzięciem, które wywoła dwa rodzaje rezultatów:

mierzalne (ilościowe), które wyrażane będą za pomocą wartości wymiernych

oraz niemierzalne (jakościowe), stanowiące jego istotne efekty i warunkujące jego długofalowe oddziaływanie.

 

Rezultatami mierzalnymi przedmiotowego Projektu, które zostaną osiągnięte poprzez realizację ww. działań na rzecz zbudowania stałej współpracy i które będą monitorowane i utrzymane po zakończeniu Projektu są:

▴ liczba osób odwiedzających nowoutworzone podstrony internetowe – 3500 odwiedzających rocznie. Osoby, które będą odwiedzały podstronę internetową uzyskają szerokie informacje na temat realizacji Projektu oraz prowadzonych w jego ramach działaniach. W efekcie przyczyni się to do promocji walorów i potencjału obszaru, przyczyni się do rozpowszechnienia wiedzy o nim, ułatwi kreowanie jego pozytywnego wizerunku;

▴ liczba osób, które obejrzały panoramy sferyczne – 3500 odwiedzających rocznie. Utworzenie sferycznych panoram umożliwi odbycie wirtualnej wędrówki po obszarze gmin partnerskich, natomiast osoby biorące udział w projekcie będą miały możliwość zapoznać się z walorami przyrodniczo-krajobrazowymi obszaru, jego dziedzictwem kulturowym, lokalnymi uwarunkowaniami rozwoju. Przyczyni się to do rozpowszechnienia atrybutów obszaru, promowania jego atutów, postrzegania go jako obszaru rozwijającego się, zasługującego na zainteresowanie odwiedzających, sprzyjającego inwestorom;

▴ zbudowanie  trwałej sieci współpracy w zakresie tworzenia polityki rozwoju regionalnego Gminy Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów – opracowanie jednego dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwoju Współpracy i Promocji Turystyki Gminy Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów na lata 2013 – 2020”;

▴ liczba podmiotów biorących udział we wdrażaniu dokumentu strategicznego jakim jest „Strategia Rozwoju Współpracy i Promocji Turystyki Gminy Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów na lata 2013 – 2020” – 2 podmioty.

Realizacja działań projektowych doprowadzi również do powstania rezultatów miękkich – jakościowych przedmiotowego Projektu:

▴ powstanie nowych form wykorzystania dóbr dziedzictwa kulturowego, turystycznego oraz gospodarczego;

▴ podniesienie poziomu atrakcyjności obszaru Polski Wschodniej;

▴ podniesienie poziomu wiedzy grup docelowych na temat potencjału turystycznego, kulturalnego oraz poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru Polski Wschodniej;

▴ podniesienie jakości postrzegania terenu Polski Wschodniej w skali całego kraju jako obszaru atrakcyjnego dla inwestorów zewnętrznych

Zbudowanie  trwalej sieci współpracy w zakresie tworzenia polityki rozwoju regionalnego Gminy Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów ocenione będzie na podstawie opracowania „Strategii Rozwoju Współpracy i Promocji Turystyki Gminy Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów na lata 2013 – 2020”.

Podczas realizacji przedmiotowego Projektu planowanymi jakościowymi, czyli miękkimi rezultatami będą: wypromowanie regionu Polski Wschodniej na tle kraju jako atrakcyjnego terenu inwestycyjnego oraz umocnienie współpracy pomiędzy podmiotami regionalnej nauki, gospodarki
i samorządów terytorialnych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22 432 80 80
fax 22 432 86 20
www.parp.gov.pl

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013

Liczba odwiedzin strony