Niniejsze badanie stanowi podsumowanie wpływu stworzonej platformy współpracy na kondycję społeczno-gospodarczą Polski Wschodniej. W nowoczesnej gospodarce więzi między różnymi operatorami przestrzeni społeczno-ekonomicznej budują nową wartość, stanowią kapitał społeczny – niezbędny warunek innowacyjności. Jednocześnie prezentowana analiza jest punktem wyjścia do formułowania pierwszych rekomendacji dla „Strategii Rozwoju Współpracy i Promocji Turystyki Gminy Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów na lata 2013 – 2020”.

W kontekście wspierania endogenicznego potencjału rozwojowego, całość działań platformy współpracy uznać należy za planowe i poprawnie ukierunkowane. W przeciwieństwie do wielu projektów realizowanych w ramach różnych programów prowadzonych przy użyciu środków strukturalnych UE przy ich projektowaniu dominowało myślenie strategiczne i rachunek ekonomiczny, a nie bieżące potrzeby.

W obliczu niedostatku silnych ośrodków metropolitarnych, pełniących funkcje ośrodków wzrostu w makroregionie, budowanie więzi kooperacyjnych ponadregionalnych może stanowić znakomitą alternatywę.

Schemat całego projektu i jego produktów prowadzi, poprzez wiele opracowań analitycznych i prac promocyjno-informacyjnych, do precyzyjnego zdefiniowania koncepcji rozwoju obszaru, wyznaczonego przez obie partnerskie gminy, a w efekcie całej Polski Wschodniej.

Platforma kooperacyjna jest wprost działaniem ukierunkowanym na rozwiązanie zdiagnozowanego problemu makroregionu, jakim jest brak współpracy pomiędzy różnymi jednostkami samorządu terytorialnego odpowiedzialnymi za rozwój społeczno-gospodarczy. Dzięki budowanym więziom poprawia spójność przestrzenną Polski Wschodniej.

Co do zainicjowanej pracy nad „Strategią współpracy” cenna wydaje się uwaga o jak najwyższej komplementarności zaproponowanych w dokumencie działań dla uzyskania jak największego efektu synergii.

Liczba odwiedzin strony