Przeprowadzona analiza wskazuje na pewne potencjalne możliwości rozwoju turystyki martyrologicznej w obu gminach.

Wymaga to jednak  wyboru odbiorcy i przygotowania spójnej oferty turystycznej. Istnieje uzasadnienie do podjęcia współpracy między obiema gminami w celu podniesienia efektywności działań, wymiany doświadczeń itp. Formą współpracy wartą rozważenia ze względu na spodziewane korzyści w dziedzinie usług turystycznych – z natury rzeczy składającej się z całego wachlarza uzupełniający się usług (nocleg, gastronomia, oferta edukacyjna itp.) jest model klastra.

W przypadku Gminy Bełżec sensowne wydaje się ponowne rozważenie decyzji o zmianie wizerunku i ewentualne przekształcenie jej na rzecz wzbogacania wizerunku w oparciu o markę już znaną. Rozwijanie oferty w zakresie turystyki martyrologicznej nie pozostaje w sprzeczności z tworzeniem wizerunku miejscowości wypoczynkowej. A produkty turystyczne tworzone na obu płaszczyznach mogą się uzupełniać i wzmacniać. Miejsca martyrologii są bowiem trwałym elementem dziedzictwa kulturowego przyciągającym uwagę osób z zewnątrz. Warto to zainteresowanie właściwie stymulować i zagospodarować poprzez wkomponowanie w strategię rozwoju obu gmin.

Liczba odwiedzin strony