Konferencja miała charakter jednodniowego spotkania podczas, którego scharakteryzowane i omówione zostały tematy związane z problematyką turystyki Gminy Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów. Dodatkowo przedstawione zostały sposoby zwiększenia potencjału gmin partnerskich Projektu, dzięki którym przedmiotowe jednostki samorządu terytorialnego będą miały szansę i możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnego w stosunku do innym samorządów.  To z kolei przyczyni się do przyciągnięcia turystów oraz potencjalnych inwestorów. Ponadto w drugiej części konferencji omówione zostały możliwości i przykłady współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz sposoby promocji jednostek samorządu terytorialnego. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Partnerów Projektu – Gmina Bełżec oraz Gmina i Miasto Ulanów oraz reprezentanci urzędów powiatowych, gminnych z terenu województwa podkarpackiego, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele branży turystycznej. Celem konferencji zgodnie z założeniami przedmiotowego Projektu było zwiększenie poziomu wiedzy na temat potencjału turystycznego, gospodarczego i kulturalnego Polski Wschodniej, co przyczyni się do wypromowania zarówno Gminy i Miasta Ulanów jak i Gminy Bełżec. W efekcie przeprowadzenie konferencji zapewne doprowadzi do zwiększenia poziomu wiedzy u krajowych inwestorów oraz mieszkańców na temat potencjału turystycznego Partnerów Projektu. W konferencji udział wzięło 45 osób.

Konferencja w Ulanowie bez wątpienia spełniła zakładane założenia takie jak np. wzrost świadomości społecznej dotyczącej rozwoju branży turystycznej  pomiędzy Gminą Bełżec oraz Gminą i Miastem Ulanów. Pewnym jest, że jeśli przedstawiciele samorządów oraz społeczność docenią znaczenie turystyki w rozwoju społecznym i gospodarczym, znacznie łatwiej będzie uzyskać przewagę konkurencyjną  partnerskich regionów nad pozostałą częścią terenu Polski Wschodniej. Gmina Bełżec z województwa lubelskiego oraz Gmina i Miasto Ulanów z województwa podkarpackiego mają bardzo duży potencjał turystyczny, który może stworzyć szansę szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego. Nawiązanie współpracy w ramach przedmiotowego Projektu ma na celu wykorzystanie wspólnego potencjału województw Polski Wschodniej, co z kolei przyczyni się do wyrównania rozwoju gospodarczego i społecznego pomiędzy województwami z zachodniej i wschodniej Polski oraz podniesienia stopnia konkurencyjności gospodarki obszarów wschodnich.

Przeprowadzona konferencja przyczyni się do podjęcia działań mających na celu wspieranie rozwoju oraz pełniejsze wykorzystanie istniejącego potencjału kulturowego, gospodarczego i turystycznego, co przyczyni się do intensyfikacji procesów rozwojowych na obszarze Polski Wschodniej. Wartością dodaną konferencji jest wzrost świadomości co do wagi i znaczenia turystyki w rozwoju społeczno-gospodarczym. Dyskusja i wystąpienia podczas konferencji wydatnie ukazały, jak wiele pomysłów i atutów własnych mogą wykorzystać obydwie jednostki samorządu terytorialnego w celu rozwoju i podniesienia potencjału turystycznego, co będzie sprzyjać rozwiązywaniu wielu problemów w sferze społeczno-gospodarczej.

Liczba odwiedzin strony