Intensyfikacja procesu integracji gospodarczej w Europie uwydatniła się po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i była korzystna dla państw oraz regionów lepiej rozwiniętych, natomiast dla regionów słabiej rozwijających się i peryferyjnych stwarzała szereg zagrożeń. Do tego typu niekorzystnych zjawisk należą: brak bodźców do zainicjowania procesów trwałego rozwoju, mała aktywność społeczna, niewielka przedsiębiorczość oraz utrwalający się niski poziom życia mieszkańców. Procesy integracyjne mogą wzmacniać te czynniki, stawiając słabsze regiony w relatywnie gorszej sytuacji wobec regionów lepiej rozwijających się. Słabiej rozwinięte regiony odznaczają się niewykorzystaniem wewnętrznego potencjału, co w konsekwencji prowadzi do stałego zwiększania się dystansu między nimi a bardziej rozwiniętymi regionami. W dłuższej perspektywie utrzymywanie się nadmiernych dysproporcji rozwojowych między regionami jest niekorzystne dla rozwoju społeczno – gospodarczego całego kraju i spójności Unii Europejskiej.

Polska Wschodnia jest regionem specyficznym, pod wieloma względami negatywnie wyróżniającym się na tle kraju, obejmującym swoim obszarem pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko – mazurskie. Województwa te tworzą tzw. „ścianę wschodnią”, czyli umowną strefę, cechującą się niższym poziomem rozwoju społeczno – gospodarczego oraz wyższą stopą bezrobocia, niż pozostała część kraju. Obszar Polski Wschodniej odznacza się dużą atrakcyjnością turystyczną, wysokimi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi i zasobami dziedzictwa kulturowego, korzystnym położeniem w pobliżu granicy wschodniej oraz coraz lepiej wykwalifikowaną siłę roboczą, jednak jego potencjał gospodarczy, turystyczny i kulturowy nie jest w pełni wykorzystywany. Dodatkowo istniejące bariery wpływają niekorzystnie na proces rozwoju i sytuację ekonomiczną regionów wschodnich, co sprawia, że obszar ten należy do najsłabiej rozwiniętych regionów w całej Unii Europejskiej. Potwierdzają to dostępne dane statystyczne dla tych jednostek.

Województwa Polski Wschodniej są słabiej zaludnione od pozostałej części kraju. Gęstość zaludnienia analizowanych województw jest niższa od średniej dla Polski, przy czym duże są różnice w wartościach tego wskaźnika dla poszczególnych regionów. Województwa wschodnie odznaczają się niską wartością PKB na mieszkańca, znacznie mniejszą, niż średnia krajowa. Ponadto, w badanych jednostkach odnotowano mniejszą aktywność gospodarczą, niż w pozostałych regionach. Wskaźnik przedsiębiorczości (liczba podmiotów na 1000 mieszkańców) był niższy w każdym z pięciu województw wschodnich, niż średni wskaźnik krajowy.

Reasumując, obszar Polski Wschodniej jest słabiej rozwinięty od pozostałej części kraju. Charakteryzuje się negatywnymi tendencjami demograficznymi i gospodarczymi, jego rozwój hamowany jest przez szereg ujemnych czynników, a to uniemożliwia pełne wykorzystanie jego potencjału gospodarczego, turystycznego i kulturowego. Obszar województw podkarpackiego oraz lubelskiego prezentuje się niekorzystnie na tle pozostałych wschodnich województw, dlatego konieczne jest podejmowanie na ich terenie różnorodnych inicjatyw i realizowanie przedsięwzięć z udziałem środków publicznych, wpływających korzystnie na prowadzoną na problemowym obszarze politykę prorozwojową, które wspierać będą rozwój społeczno-gospodarczy. W szczególności istotne jest wdrażanie wspólnych projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego obu województw, które dzięki wymianie doświadczeń, wykorzystaniu wspólnego potencjału i lokalnych uwarunkowań oraz szeroko zakrojonej współpracy czynnie wspomagać będą politykę rozwoju obu regionów. Negatywne tendencje społeczno – gospodarcze i bariery rozwojowe zidentyfikowane na obszarze obu województw, przekładają się także na poszczególne gminy.

W związku z powyższym Gmina Bełżec (woj. lubelskie) jako lider oraz Gmina i Miasto Ulanów (woj. podkarpackie) jako partner powzięły decyzję o udziale w ponadregionalnym Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, który stworzy okazję na wyrównanie szans w rozwoju naszego regionu. Teraz obie gminy realizują wspólny projekt pn.: „Platforma kooperacyjna Gminy Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów szansą rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału turystycznego pomiędzy regionami Polski Wschodniej”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4: Promocja i Współpraca.

Motywacją do realizacji przedmiotowego Projektu było zwiększenie potrzeb mieszkańców województw Polski Wschodniej. Realizacja Projektu umożliwi efektywniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego na obszarze omawianych regionów. Działania Projektowe zostały skierowane tak, aby przyczynić się w sposób pośredni lub bezpośredni do zawiązywania platform współpracy międzyregionalnej oraz do promocji potencjału Polski Wschodniej. Nawiązanie wspólnych inicjatyw będzie miało na celu promocję regionalnej gospodarki oraz walorów kulturowych i turystycznych jako elementów oddziałujących na środowiska gospodarcze całego obszaru Polski Wschodniej. Realizacja przedmiotowego Projektu będzie odpowiedzią na rosnące potrzeby grup docelowych, do których należą: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, jednostki naukowe, podmioty działające na rzecz innowacyjności, mieszkańcy oraz turyści. Impulsem do opracowania niniejszego Projektu są także różnorodne korzyści wynikające z współpracy o znaczeniu międzyregionalnym. Ważnym elementem przedmiotowego Projektu dla rozwoju nowoczesnej gospodarki będą działania ukierunkowane na podejmowanie i umacnianie współpracy pomiędzy podmiotami (gminami) z woj. lubelskiego i woj. podkarpackiego jak również promocja obszaru Polski Wschodniej.

Comments are closed.

Liczba odwiedzin strony